Personalförsäkring

Här beskrivs kort vad olika personalförsäkringar gäller för. Definition och omfattning kan skilja mellan försäkringsbolagen. Vid skada är det försäkringsvillkoren som gäller.

Kristerapi
Kristerapi till anställd som drabbas av akut psykisk kris på grund av rån, hot, överfall, allvarlig olycksfallsskada, brand eller annan traumatisk händelse i tjänsten.

Läkekostnad
Läkar- och sjukhusvård samt tandbehandling vid olycksfallsskada för personer som inte omfattas av svensk försäkringskassa.

Kollektiv Olycksfall
Ersättning vid plötslig, oförutsedd, ofrivillig yttre fysisk skada.

Tjänsteresa 
Definition av en tjänsteresa är att den ska vara betald och beordrad av arbetsgivaren. Försäkringen omfattar som regel följande moment:
Vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall, Invaliditets- & dödsfallsersättning, Skada på eller förlust av resgods, Resgodsförsening, Extrakostnader vid försening av allmänt färdmedel, Reseavbrott och ersättares resa, Överfall, Kidnappning, Avbeställningsskydd, Självriskreducering, Hyrbil, Personligt ansvar och rättsskydd, Kristerapi.

Överfall
Personskada genom misshandel eller annat uppsåtligt våld i samband med tjänsten då gärningsmannen är okänd eller saknar betalningsförmåga.

Vi hjälper er med försäkringar inom

Företag

Fordon

Placering, Liv & Pension

Grupp

Vi har lång erfarenhet, solid försäkringsutbildning och är certifierade enligt branschens standard och krav.