Juridisk information

Registrering, tillstånd och tillsyn

 

Faval Försäkring i Luleå AB är registrerat som försäkringsdistributörer och har därmed tillstånd från Finansinspektionen att enligt lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) förmedla livförsäkringar (samtliga klasser) samt olycksfalls- och sjukförsäkring.

När den rådgivare du träffar på Faval Försäkring i Luleå AB erbjuder dig investeringsrådgivning enlig lag (2007:528) om värdepappersmarknaden sker det genom att rådgivaren är verksam i ett bolag, Faval Försäkring i Luleå AB, som är ett anknutet ombud till värdepappersbolaget Garantum Fondkommission AB. Som anknutet ombud får Faval Försäkring i Luleå AB marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kunder avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

Läs mer på Garantum Fondkommissions hemsida, se länk>>

Bolagsverket är registreringsmyndighet. För kontroll av vår registrering:
Bolagsverket, 85181 Sundsvall. Tfn: 0771-670 670.
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.bolagsverket.se

Finansinspektionen är tillstånds- och tillsynsmyndighet. För kontroll vårt tillstånd:
Finansinspektionen, Box 7828, 10397 Stockholm. Tfn: 08-787 80 00.
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se

Ansvarsförsäkring

Försäkringsförmedlarverksamhet ska enligt lag (2018:1219) om försäkringsdistribution omfattas av ansvarsförsäkring. Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som Faval Försäkring kan ådra sig i samband med försäkringsförmedlingen.

För liv- & pensionsförsäkring gäller: Försäkringen är tecknad via vår branschorganisation Tydliga och försäkringsgivare är Accelerant Insurance Limited ​ via Nordeuropa Försäkring. Om skadeståndsanspråk ska framställas ska Faval Försäkring underrättas om detta inom skälig tid efter att skadan har upptäckts eller borde ha upptäckts. Krav kan riktas direkt mot Nordeuropa Försäkring via deras skadekonsult Sedqwick Sweden AB. Högsta ersättning som betalas ut vid en enskild skada ska enligt FI:s föreskrifter FFFS2018:10 vara minst 1 300 380 euro per skada och totalt  2 600 750 euro för alla skador under ett år.

Investeringsrådgivning
Faval Försäkring i Luleå AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden. Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust och vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta Garantum Fondkommission AB om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit

Reklamation och klagomål

Om du inte är nöjd
Det är viktigt för oss att du som kund är nöjd med oss. Vår ambition är att alltid aktivt förebygga eventuella missförstånd. Om du upplever att vi inte har uppfyllt dina förväntningar är det viktigt att du snarast kontaktar oss så att vi tillsammans får reda ut vad som har inträffat.

Kontakta först den som har utfört ditt ärende
Vid klagomål ska du i första hand alltid kontakta din rådgivare för att få ytterligare förklaring till vad som har hänt och reda ut eventuella missförstånd.

Klagomålsansvarig försäkringsförmedling
I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling (FFFS 2005:11) har Faval Försäkring en klagomålspolicy och en klagomålsansvarig. Om ni är missnöjd och vill framföra ett klagomål rörande distribution och/eller rådgivning av försäkring ska det göras skriftligen till Faval Försäkring.
Klagomålsansvarig liv- & pensionsförsäkring: Tydliga AB | Fredrik Nilsson | Bergsbovägen 11, 19135 Sollentuna | Tfn: 072-853 06 37 |  E-post: klagomalsansvarig@tydliga.se

Klagomålsansvarig investeringsrådgivning
Om du efter kontakt med din rådgivare fortfarande anser att dina synpunkter inte har beaktats kan du kontakta klagomålsansvarig. Ärendet ska framställas skriftligen, vi ber dig att utförligt beskriva vad du är missnöjd med samt vad som har hänt. Ange även vad du kräver för rättelse eller ersättning.

Garantum Fondkommission AB
Klagomålsansvarig
Box 7364
103 94  Stockholm
epost: klagomal@garantum.se

Läs mer på Garantum Fondkommissions hemsida.

Andra oberoende vägar för prövning
Om du inte är nöjd efter att klagomålsansvarig har prövat ditt ärende finns det andra vägar för prövning. Du har möjlighet att få kostnadsfri vägledning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå respektive Konsumenternas Försäkringsbyrå
Du kan även föra ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN, www.arn.se) eller till allmän domstol.

Om du är konsument kan du vända dig till:

Tillstånd
Favknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster.
Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden. Garantum Fondkommission har en separat ansvarsförsäkring vad avser Investeringsrådgivning”

Eventuella klagomål skall anmälas till:
Garantum Fondkommission AB, Klagomålansvarig, Box 7364, 103 90 Stockholm, se länk >>
Läs mer på Garantum Fondkommissions hemsida, se länk>>

Vi hjälper er med försäkringar inom

Pensionsrådgivning

Riskförsäkring

Placering, Liv & Pension

Kapitalförvaltning

Grupp

Vi har lång erfarenhet, solid försäkringsutbildning och är certifierade enligt branschens standard och krav.